Make your own free website on Tripod.com
PERNYATAAN SOKONGAN

Ya, saya telah membaca dan memahami isi kandungan PERISYTIHARAN PERGERAKAN KEADILAN SOSIAL (ADIL).
Saya dengan ini bersetuju, menyokong serta mendokong dengan penuh kerelaan dan kesungguhan hati akan segala idealisme penubuhan dan halacaranya sebagaimana termaktub di dalam PERISYTIHARAN PERGERAKAN KEADILAN SOSIAL (ADIL).
 
 
NAMA NO. K/P ALAMAT
1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 
. 
 
7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 

Nota:
Borang sokongan ini boleh dicetak dan diedarkan kepada orang ramai bagi menyatakan sokongan dan seterusnya bolehlah diserahkan kepada:

Ataupun anda boleh menghantar nama, no. kad pengenalan dan alamat melalui email kepada kami